Velkommen, ønsker du at logge ind eller oprette en ny bruger?

Epoxy til håndlaminering og indstøbning

Vores lamineringsepoxy og clear casting indstøbningsepoxy har en fremragende forarbejdnings evne. Den kan slibes allerede 24 timer/3-5 dage efter hærdning ved normal stuetemperatur. De er alle utrolig brudstærke og slagfaste. Denne type lamineringsepoxy kan anvendes til håndlaminering af surfboards, kajak og modelbygning mv. og er en af Europas mest anvendte epoxy. Clear Casting Epoxy resin kan anvendes til revner og knaster og de populære river table.

Vi leverer epoxy fra 1.4kg til 15kg. Sæt består af base og hærder – blandes i forhold 100:50, 100:60 og 100:40 vægtandel.

Epoxy base DER   Fare: Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/ regional/ national/ international lovgivning.

Ancamine Hærder Fare: Farlig ved indånding, hudkontakt eller indtagelse. Forårsager svære/alvorlige ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig/Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag. Særlig behandling (se .. på denne etiket). Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til gældende lokal/ regional/ national/ international lovgivning.

Viser alle 13 resultater

Produkter

 • Epoxy clear casting resin sæt base og hærder 1,25 kg fast topcoat

  269,00 kr. inkl. moms.
  Tilføj til kurv
 • Epoxy Højtemperatur (150 grader) System EP200/EH240 1,27 kg sæt

  299,00 kr. inkl. moms.
  Tilføj til kurv
 • PIGMENT til epoxy og resin – Vælg 5 metallic farver i poser á 20 gram =100 gram

  299,00 kr. inkl. moms.
  Select options
 • PIGMENT til epoxy og resin – Vælg 5 metallic farver i poser á 50 gram =250 gram

  599,00 kr. inkl. moms.
  Select options
 • Transparent epoxy

  Test sæt Indstøbnings epoxy resin sæt base og hærder 0,5 kg fast

  99,00 kr. inkl. moms.
  Tilføj til kurv
 • Epoxy resin System GW 371

  289,00 kr.2.599,00 kr. inkl. moms. inkl. moms
 • Tilbud

  Epoxy resin Primer System uden DDM og Fenol

  229,00 kr.6.499,00 kr. inkl. moms. inkl. moms
 • Tilbud

  Epoxy resin System uden DDM og Fenol

  229,00 kr.6.499,00 kr. inkl. moms. inkl. moms
 • Tilbud

  Pigment metallik til epoxy og resin

  249,00 kr.279,00 kr. inkl. moms. inkl. moms
 • Tilbud

  Indstøbnings epoxy High Tech Pro resin clear casting sæt – Base og hærder (0-150 mm) slow

  249,00 kr.7.999,00 kr. inkl. moms. inkl. moms
 • Indstøbnings epoxy High Tech Pro resin clear casting sæt – Base og hærder (10-50 mm) medium slow

  299,00 kr.2.599,00 kr. inkl. moms. inkl. moms
 • Tilbud

  Indstøbnings epoxy resin sæt – Base og hærder (0-45mm) fast

  219,00 kr.5.999,00 kr. inkl. moms. inkl. moms
 • Epoxy Pumpesæt

  137,50 kr. inkl. moms.
  Læs mere

Hvad er lamineringsepoxy?

Lamineringsepoxy bruges til at brygge både, kajakker og andet, hvor du har brug for at skabe en stærk vandtæt overflade. Epoxy resin kan bruges sammen med kulfiber, kevlar og glasvæv og kommer gerne i to dele. En base og en hærder. Disse to blandes, alt efter blandingsforholdende som du finder på pakningen.

Clear Casting epoxy resin er utrolig slagfast specielt udviklet til støbning med træ. Epoxy er tilsat additiver og UV stabilisator  mod sollys.

Når du arbejder med lamineringsepoxy, er det vigtig du beskytter dine hænder, øjne og tøj, samt eventuelle overflader du arbejder på.

Sammenlignet med andre resin såsom polyester og vinyl ester resin, har epoxy næsten ingen lugt, og det eneste negative man ofte sammenligner med produktet, er prisen ift. de to andre typer af resin.

 

Gør det selv epoxy resin borde

Sidste år blev verden ramt af en ny trend. Epoxy resin borde. Populariteten steg voldsomt, og disse flotte borde er utrolig solide og flotte at have stående i hjemmet. Vi bliver fra tid til anden spurgt, om vores clear casting indstøbningsepoxy kan bruges til disse typer af borde, og ja det kan den sagtens. Vi har selv lavet adskillige spise- og sofaborde af vores epoxy og f.eks. valnøddetræ.